Báo cáo tình hình quản trị công ty với UBCK NN
Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Tổng Công Ty Đức Giang đã tổ chức họp HĐQT với nội dung: 1.    Thống nhất thông qua Báo Cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018. 2.    Thông qua kế hoạch 2019. 3.    Một số trọng tâm và…
Biên bản và Nghị quyết cuộc họp HĐQT tháng 8 năm 2018 của Tổng Công Ty Đức Giang - CTCP
Page 6 of 14

THỐNG KÊ

11796936
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
2045
7379
11796936